اسراف

خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. اسراف به معنای گزافه کاری انجام دادن یا از بین بردن و بیهوده مصرف کردن مال است و ما از آن به صورت عامیانه برای نشان دادن استفاده بیهوده از یک چیز معنا می کنیم

2023-02-08
    مباشرة مباراة التعاون و التح
  1. Find more
  2. اسراف از نظر قرآن
  3. اسراف و تبذیر
  4. حديث: أفي الوضوء سرفٌ متن الحديث
  5. امام صادق عليه السلام